നമ്മുടെ അദ്വംതെഗെസ്

1998 മുതൽ, മിച്രൊവിസിഒന് സൂക്ഷ്മ സൂക്ഷ്മ കഷണം ഭാഗങ്ങൾ മെഷീനിംഗ് ചെയ്തു, yours.You നിങ്ങളുടെ സങ്കീർണ്ണമായ ബീജീയജ്യാമിതി, കർശനമായ ടോളറൻസ് ഭാഗങ്ങൾ മിച്രൊവിസിഒന് സൂക്ഷ്മ വിശ്വസിക്കാം പോലെ എയ്റോസ്പേസ്, ആശയവിനിമയം, മെഡിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് മറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾ മൂല്യവർധിത സേവനങ്ങൾ, പുറമേ ഹൈ എൻഡ് മെറ്റൽ കേസിംഗ്. നമുക്ക് ഉണ്ട് …

ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾ


ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!